Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I.1 Společnost CS Retail 1969, s.r.o., IČ: 08788375, se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 325315 (dále též jen „prodejce“ nebo „GAP“) je online prodejcem módního textilního zboží, obuvi a doplňků (dále jen „zboží“), a to v internetovém obchodně provozovaném prodejcem na internetové adrese www.gap.cz.

 

I.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi společností CS Retail 1969, s.r.o. a zákazníkem výlučně při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

I.3 V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.

 

I.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

 

I.5 Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

 

 

II. Vymezení pojmů

II.1 Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje GAP jako prodávající a na druhé straně zákazník jako kupující.

 

II.2 Prodejce (GAP) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.

 

II.3 Zákazník - (i) zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání; je to fyzická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

 

II.4 Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (přijetím objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Po provedení objednávky zákazník obdrží jako potvrzení o přijetí objednávky e-mail s předmětem „Přijetí objednávky - gap.cz“.

 

II.5 Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji prodejcem na jeho internetových stránkách www.gapstore.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

III. Informace o uzavřené kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

 

III.1 Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

 

III.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.gap.cz

 

III.3 Pro konkrétní objednávku zákazníka platí výlučně Všeobecné obchodní podmínky v jejich znění platném k datu objednávky.

 

 

IV. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.gap.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

 

V. Osobní účet

V.1 Zákazník může objednávat zboží v internetovém obchodě prodejce ze svého osobního účtu, který si zaregistroval v internetovém obchodě prodejce (dále jen „osobní účet“) nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodejce.

 

V.2 Při registraci a zřízení osobního účtu a také při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správné a úplné údaje. Údaje uvedené v osobním účtu je zákazník při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat prostřednictvím příslušné funkce webového rozhraní internetového obchodu prodejce. Neexistuje žádná povinnost prodejce prověřovat správnost údajů uváděných zákazníkem.

 

V.3 Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do osobního účtu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Zákazník není ve vlastním zájmu oprávněn umožnit využívání osobního účtu třetím osobám.

 

V.4 Prodejce může zrušit osobní účet, a to zejména v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 

V.5 Zákazník bere na vědomí, že osobní účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

 

 

VI. Předmět smlouvy

VI.1 Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek zákazníka zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodejcem doručením potvrzení objednávky ze strany prodejce zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

 

VI.2 Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce www.gap.cz.

 

VI.3 Webové rozhraní internetového obchodu prodejce obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce a případných poplatků dle způsobu platby). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodejce (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodejce není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodejce nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré údaje o obsahu závazku umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, vyjma situací, ve kterých je závaznost údajů o obsahu závazku určena kogentní zákonnou úpravou o ochraně spotřebitele, zejm. jak plyne z ustanovení § 1822 občanského zákoníku, a prodejce si se zákazníkem výslovně ujednaly určitou náležitost jinak.

 

 

VII. Objednávka a kupní smlouva

VII.1 Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.gapstore.cz.

 

VII.2 Pro objednání zboží si zákazník vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodejce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kontaktní údaje zákazníka, doručovací adresu a odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky a odkaz na informace o zpracování osobních údajů (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky prodejci je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a se zásadami pro zpracování osobních údajů. Prodejce je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.

 

VII.3 Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje identifikační a kontaktní údaje stran, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a odhadovaný termín dodání zboží, dohodnutý způsob placení.

 

VII. 4 Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodejce zákazníkovi, a to elektronickou poštou, na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu zákazníka nebo v objednávce.

 

VII. 5 Zákazník bere na vědomí, že prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodejci, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat.

 

VII.6 Kupní smlouvou se prodejce zavazuje, že zákazníkovi odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a zákazník se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodejci kupní cenu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, z důvodů stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo na základě zákonných důvodů. Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, může prodejce věc uchovat a následně požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.

 

VII.7 Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webové stránce prodejce zde: https://www.gapstore.cz/obchodni-podminky

 

VII.8 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodejcem nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora zákazníka.

 

 

VIII. Zánik objednávky a odstoupení od kupní smlouvy

VIII.1 Zákazník bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodejce je vázána na skladové zásoby a prodejce tudíž dostupnost zboží negarantuje.

 

VIII.2 Prodejce má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, a to do okamžiku odeslání potvrzení objednávky elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

 

VIII.3 Prodejce má právo po potvrzení objednávky odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případě, že objednané zboží není možné z jakéhokoliv důvodu dodat, zejména např. pokud se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, nebo pokud prodejce zjistí, že zboží již není možné dodat v množství a kvalitě požadované zákazníkem (např. požadovaná velikost, barva atd.)

 

VIII.4 Prodejce má právo odstoupit od objednávky i v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména, nikoliv však výlučně mylné uvedení počtu číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), chyba v uvedení měny a jiné zjevné chyby v psaní a jakékoliv technické chyby při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání. Prodejce není povinen dodat zboží zákazníkovi za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno přijetí nebo potvrzení objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že tato situace nastane, prodejce bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodejce.

 

Prodejce je dále oprávněn odstoupit od objednávky i v případě, že je uvedena správná cena zboží, ale v průběhu zpracování objednávky dojde k jakékoliv technické chybě systému internetového obchodu a zákazník obdrží potvrzení objednávky s chybnou cenou zboží.

 

Prodejce je dále oprávněn odstoupit od objednávky v případě, že zákazník u objednávky uplatní jakýkoliv slevový kód, ale v průběhu zpracování objednávky dojde k jakékoliv technické chybě systému internetového obchodu a načtení špatného kódu slevy a zákazník obdrží potvrzení objednávky s uplatněním vyšší slevy, než která odpovídá výši slevy předpokládané uplatněním slevového kódu, tak jak byl slevový kód zákazníkovi prezentován a poskytnut.

 

Prodejce dále není povinen dodat zboží zákazníkovi ani v případě, že je zboží se zjevně chybnou cenou uvedeno a prezentováno v jakékoliv reklamě. 

 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž za písemnou formu se považuje i emailová forma.

 

 

IX. Předání a převzetí zboží

IX.1 Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodejce po prověření stavu skladových zásob; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodejce je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodejce dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob.

 

IX.2 Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou anebo si jej zákazník vyzvedne osobně na některé z kamenných prodejen anebo si jej zákazník vyzvedne v odběrném místě zvoleném v objednávce ze sítě odběrných míst Zásilkovna. Způsob dodání zboží zvolí zákazník v objednávkovém formuláři z nabízených možností. Zákazník je povinen objednané zboží při dodání převzít, nejsou-li dány důvody pro nepřevzetí zboží.

 

IX.3 Při zvolení osobního odběru zákazníkem informuje prodejce zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce o připravení zboží k vyzvednutí. Zboží je nutné vyzvednout do 3 dnů od oznámení. 

 

IX.4 Prodejce doručuje zboží prostřednictvím balíkové služby PPL nebo kurýrní službou. Místem dodání zboží je místo takto označené zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránícím jej před poškozením v průběhu dodání. Jakmile předá prodejce zboží přepravci k přepravě, informuje o tom zákazníka elektronickou poštou zasláním oznámení na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

 

IX.5 Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku zákazník. O přesné výši těchto nákladů je zákazník při vyplňování objednávkového formuláře informován.

 

IX.6 Zákazník bere na vědomí, že prodejce doručuje zboží pouze v rámci České republiky.

 

IX.7 Zákazník může v objednávkovém formuláři zvolit jako místo dodání odběrné místo ze sítě odběrných míst Zásilkovna. Za doručení zboží se v tomto případě považuje jeho převzetí zákazníkem v odběrném místě.

 

IX.8 Zákazník je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku zboží od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zboží zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je zákazník povinen převzetí zásilky zboží odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka zboží byla zákazníkovi doručena nepoškozená.

 

IX.9 Zákazník je povinen prodejce bez zbytečného dokladu informovat o poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky zboží, aby tím umožnil prodejci bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci.

 

IX.10 V případě nevyzvednutí zásilky zboží zákazníkem si prodejce vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu zásilky zboží o další poštovné při opětovném zaslání zásilky zboží. Prodejce má dále dle čl. VII.6 právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

IX.11 Výhrada vlastnického práva – Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, kdy rozhodující je poslední z těchto dvou okamžiků.

 

 

X. Cena a platební podmínky

X.1 Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce a jejím potvrzení a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být zákazníkem uhrazena pouze způsoby a za podmínek, které jsou nabízeny při objednávce v kroku „Doprava a platba“), tj. na dobírku, hotově na prodejně nebo online prostřednictvím služby GoPay nebo služby Twisto. Zákazník užití služeb GoPay a Twisto nehradí.

 

X.2 Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.

 

X.3 K ceně objednaného zboží budou připočteny náklady za doručení a způsob platby objednaného zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky a v závislosti na způsobu zvolené platby.

 

X.4 Osobní odběr v některém z odběrných míst poskytovatele služeb Zásilkovna je zpoplatněn dle aktuálního ceníku poskytovatele těchto služeb a tato cena je vždy uvedena při objednávce a zvolení tohoto způsobu dodání zboží.

 

 X.5 V případě využití slevového kupónu, slevového kódu nebo jiné promo akce podmíněné utracením částky v určité výši (dále jen “promo akce”), si prodejce vyhrazuje právo, v případě, že faktická hodnota objednávky klesne pod částku podmíněnou pro čerpání promo akce, neuplatnit zvýhodnění promoakce.

 

Příklad: Pokud zákazník nakoupí 3ks zboží celkem za 1100 Kč a uplatní v rámci nákupu voucher na slevu 200 Kč podmíněný útratou min. 1000 Kč, tudíž reálně zaplatí pouze 900 Kč. Následně zákazník částečně odstoupí od smlouvy podle podmínek XI.2 písm. b) v zákonné lhůtě, a vrátí jeden kus zboží v hodnotě 300 Kč, čímž dojde ke snížení faktické původní hodnoty nákupu na 800,- Kč. V důsledku čehož zákazník nesplní podmínky pro čerpání voucheru na slevu 200 Kč, o které bude zvýšena původní cena objednávky. Proto mu bude vrácena částka pouze 100,- Kč namísto 300,- Kč, neboť nebyly splněny podmínky pro uplatnění voucheru.

 

 

X.6 Platební metoda "Okamžitý nákup s platbou později" (Twisto Pay)

X.6.1 Platba „Twisto Pay“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen „Twisto“) na základě Twisto Pay faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve “Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby ”Twisto Pay”. Zákazník volbou služby Twisto Pay prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto Pay” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

 

X.6.2 V případě, že Zákazník využije službu „Twisto Pay“ zprostředkovanou prodejcem a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je zákazník povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany zákazníka, akceptací objednávky ze strany prodejce (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží zákazníkem nebo využitím služby „Twisto Pay“. Zákazník bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto Pay” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

 

X.6.3 Zákazník souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto Pay v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje “Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby ”Twisto Pay”

 

X.6.4 Společnost Twisto zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

 

 

XI. Odstoupení od smluvního vztahu

XI.1 Prodejce je oprávněn kromě případů uvedených v čl. VIII. 4 a VII.6 okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 

a) Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30 % z ceny služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž za písemnou formu se považuje i emailová forma.

 

XI.2 Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 

a) V případě hrubého porušení povinností prodejce plynoucích z uzavřené smlouvy.

 

b) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

 

XI.3 Zákazník v případě odstoupení od smlouvy podle bodu XI. 2, písm. a) a b) může zboží vrátit buď prostřednictvím sítě Zásilkovna nebo zasláním poštovního balíku na adresu gapstore.cz., Průmyslová 485, 252 61, Jeneč (dobírkový balík prodejce zásadně nepřijímá). Vrácení zboží je zdarma pro registrované zákazníky. Zákazník obdrží od prodejce informace k postupu. Další možností je osobní vrácení v jedné z kamenných prodejen, které je vždy zdarma.

 

XI.4 Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen prodejci zboží zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu. Registrovaní uživatelé mají nárok na prodloužené vrácení po dobu 60 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Neregistrovaní zákazníci mohou zboží vrátit v zákonné lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Zboží je zákazník povinen vrátit úplné, tj. včetně veškerého případného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, nepoužité bez známek opotřebení. Vrácené zboží smí být použito jen do té míry, aby se zákazník seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zákazník odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodejce může uplatnit na zákazníkovi právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak zákazníkovi takto sníženou kupní cenu. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být zákazníkovi vrácena, může prodejce započíst snížení hodnoty vráceného zboží. O vrácení (části) kupní ceny zákazníkovi a o tomto započtení a o skutečnostech ohledně snížené hodnoty zboží prodejce zákazníka informuje v textové podobě.

 

 

XII. Odpovědnost za vady a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

XII.1 Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

 

Prodejce odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn., prodejce zejména odpovídá za to, že zboží:

 

má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

se hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

XII.2 Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.

 

XII.3 Záruční doba na zboží činí 24 měsíců a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením. Vytkl-li zákazník vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou zákazník nemůže vadný předmět užívat.

 

XII.4 Zákazník může uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma) a je třeba aby uvedl číslo zboží a popsal vady zboží. Současně s uplatněním reklamace musí být reklamované zboží zasláno prodejci k posouzení a vyřízení reklamace.

 

XII.5 Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

 

XII.6 Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

 

XII.7 Každý zákazník je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodejcem obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz.

 

XII.8 Zákazník je povinen si reklamaci převzít bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. Tato lhůta však neuplyne dříve, než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že si zákazník reklamaci nepřevezme nejpozději v poslední den lhůty, může být prodejcem účtováno skladné za uložení nevyzvednutého zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Prodejce bude skladovat opravené zboží nejdéle 6 měsíců od data, kdy si ho měl zákazník vyzvednout. Pokud si zákazník před vypršením této lhůty své zboží nevyzvedne, je prodejce oprávněn toto zboží zlikvidovat na náklady zákazníka. Pokud si zákazník zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne a výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.

XII.9 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodejce namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

XII.10 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

 

XIII. Vrácení peněz a zboží

XIII.1 Při nákupu přes internetový obchod může neregistrovaný zákazník zboží do 14 dnů od jeho převzetí vrátit bez udání důvodů. Registrovaní uživatelé mají nárok na prodloužené vrácení po dobu 60 kalendářních dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

 

XIII.2 V případě, že zákazník požaduje vrácení peněz na kamenné prodejně (tedy prodejnách GAP), je nutné vracet zboží se všemi dodanými náležitostmi.

 

XIII.3 V případě, že zákazník zboží zasílá k vrácení prostřednictvím zásilky (tedy Česká pošta, PPL, DPD atd.), je nutné vracet zboží se všemi náležitostmi a na formulář odstoupení od smlouvy uvést číslo účtu, na který chce zákazník peníze vrátit. V žádném případě není možné zboží zaslat prodejci zpět na dobírku. Zákazník je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodejci nedošlo k jeho poškození.

 

XIII.4 Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od zákazníka na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodejce vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. Prodejce však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zákazník předá zboží prodejci nebo hodnověrně prokáže, že zboží prodejci řádně odeslal.

 

Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce zákazníkovi náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

XIII.5 V případě snížení hodnoty vráceného zboží bude postupováno dle bodu XI. 4.

 

XIII.5 V souladu s ust. § 1820 odst. 1. písm. g) občanského zákoníku si v případě odstoupení od smlouvy nebo výměně zboží ve lhůtě 14 dnů podle odst. XIII.1 hradí vzniklé náklady na vrácení zboží zákazník sám.

 

XIII.6 V případě vrácení peněz za zboží, které již nebylo skladem, je lhůta vrácení peněz nejpozději do 14 dnů.

 

XIII.7 Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

 

XIV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

XIV. 1. Prodejce tímto informuje zákazníka, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a dále NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodejcem. Předpokladem uplatnění práva zákazníka na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodejcem.

XIV. 2. V případě, že chce zákazník využít svého práva na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy podle čl. XIV. 1. výše, může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě kupních smluv uzavřených mezi prodejcem a zákazníkem. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/, alternativně také na platformu pro řešení sporů online na URL adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS (odkaz na internetovou aplikaci platformy pro řešení sporů online zřízené Evropskou komisí).

XIV. 3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může zákazník podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky zákazníka, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se zákazníkovi nepodařilo vyřešit spor s prodávajícím přímo, jakož i další písemnosti dokládající zákazníkem tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

XIV. 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 12. dubna 2023